Joods Biografisch Woordenboek

Joden in Nederland in de twintigste eeuwmenu


Toelichting op de inhoud

Hoewel in deze online database per persoon precies te zien is welke bronnen zijn gebruikt, mag niet de indruk ontstaan dat alle bronnen of vermeldingen zijn gevonden, of dat alle bronnen uitputtend zijn doorgenomen op alle in de database vermelde personen. Zo hing het van de beschikbare onderzoekstijd af of, bij het zoeken naar informatie over een specifiek persoon, zijdelings vermelde informatie over andere personen ook werd genoteerd. Ook zal het in de beginperiode van deze webversie regelmatig voorkomen dat van zeer bekende personen relatief weinig biografische informatie beschikbaar is. Juist omdat van deze personen het de redactie direct duidelijk was dat opname in het boek wenselijk was, verdween de noodzaak dat in de database te preciseren. Records betreffende andere personen zijn middels diverse bronvermeldingen min of meer van de grond af aan opgebouwd, zodat deze personen daarmee relatief belangrijker lijken. Een ander verschijnsel betreft het, sporadisch, voorkomen van records die bij één en dezelfde persoon horen. Als niet duidelijk was of nieuw gevonden informatie betrekking had op een persoon met dezelfde naam in de database, dan moest een nieuw record aangemaakt worden. In de loop van de tijd zal blijken welke records samengevoegd kunnen worden. Ook is het mogelijk dat zo nu en dan een record informatie blijkt te bevatten over twee personen met dezelfde naam!

Zoekvelden

Snel zoeken

'Snel zoeken' biedt de mogelijkheid om op één of meerdere woorden tegelijk te zoeken. Alle velden en tabbladen worden hierbij doorzocht, met uitzondering van het tabblad Bronnen. Bij het invullen van meerdere woorden wordt gezocht naar persoonsrecords waarbij deze alle voorkomen. Het zogenaamde Booleaans zoeken met behulp van OF en NIET (behalve) is bij 'snel zoeken' niet mogelijk.

Uitgebreid zoeken

Gezocht kan onder andere worden op naam, plaats, provincie, land, geboorte- en sterfdatum, en beroep. Bij het zoeken worden ook de velden over de ouders en de partner(s) meegenomen, evenals het memoveld. Uiteraard is ook een zoekactie over alle velden samen mogelijk. Daarnaast kan eventueel een aantal filter aangebracht worden: op personen waarvan een lemma in het boek is opgenomen; op personen die voor óf na 1945 actief waren (of beide); en op emigratie naar Israel (veld Aliya). Ook kan de zoekopdracht beperkt worden tot personen die in de mediene (provincie) woonden of werkten. Hierbij is gekozen voor de definitie van mediene als de joodse gemeenten buiten de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Bij het zoeken op beroep is het mogelijk aan te geven of het beroep of de functie zich binnen een joodse omgeving afspeelde of niet. In het resultaatscherm kan alfabetisch worden gesorteerd op familienaam, geboorte- of sterfjaar. Bij 'uitgebreid zoeken' kan er niet alleen Booleaans gezocht worden met behulp van EN, maar ook met OF en BEHALVE. Het standaard zoekbereik - waarin de bronnen niet worden doorzocht - kan bij 'Uitgebreid zoeken' vergroot worden door te kiezen voor 'alle velden (inclusief bronnen)'.

Tabblad Algemeen

Na de keuze voor een bepaald persoon gemaakt te hebben in het resultaatscherm, biedt het hoofdtabblad algemene informatie aan. Hierbinnen kan doorgeklikt worden op één van de tabbladen ‘Bronnen’, ‘Beroepen en functies’, en ‘Relaties’. Dit is een van de schermen waar een persoon kan worden toegevoegd aan een bewaarset, die vervolgens kan worden gedownload, of naar een emailadres verzonden.

Tabblad Bronnen

Vanuit het tabblad ‘Bronnen’ kan voor een directe link met een in de Universiteitsbibliotheek van de UvA aanwezige titel gekozen worden.

‘Foto’ aan het eind van de bronvermelding uit een joods tijdschrift betekent vaak dat deze vermelding enkel een foto betreft van de desbetreffende persoon, terwijl ‘+foto’ betekent dat er ook nog informatie deze over persoon in de bron te vinden is.

Tabblad Beroepen en functies

Het tabblad ‘Beroepen en functies’ toont de belangrijkste (beroeps)bezigheden van een persoon, met indien bekend de van toepassing zijnde jaren van uitoefening (of jaar van toekenning). Eventueel kan daarna worden doorgeklikt op een van de gevonden beroepen of functies, alsmede op subsector of sector.

Tabblad relaties

Dit laatste tabblad laat zien hoe de gekozen persoon zich verhoudt tot andere personen uit de database. Dit zijn vooral familierelaties, al zullen in de toekomst (eveneens in de database aanwezige) personen uit de werkomgeving, vrienden en medebestuursleden gelinkt worden.

Bladeren

Bladeren toont een alfabetische lijst die een direct getalsmatig inzicht geeft in het aantal personen dat onder dezelfde noemer valt. Zo kan er gebladerd worden op achternaam, op geboorte- of sterfdecennium (en daarbinnen op -jaar), en op beroep of functie. Ook kan er gebladerd worden op provincie, en geeft doorklikken een overzicht van de verdeling van personen per plaats. Van de meeste bladerlijsten zal voorlopig een deel onder ‘Nog ongespecificeerd’ vallen, waarmee het ‘work in progress’ karakter van de website tot uiting komt.